Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Rentgen na Dworcu Dawid Lipski

ul. Warszawska 2, 43-300 Bielsko-Biała

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

• uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:

1) Aparat rtg stomatologiczny do zdjęć punktowych: Fona XDC – decyzja Nr 298/2020 r. z dnia 06.10.2020 r.

2) Aparat rtg stomatologiczny do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrycznych: KAVO OP3D – decyzja 298/2020 r. z dnia 06.10.2020. r.

3) Aparat rtg stomatologiczny do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrycznych: Sirona Orthophos SL 2D– decyzja 298/2020 r. z dnia 06.10.2020. r.

4) Aparat rtg stomatologiczny do zdjęć pantomograficznych oraz funkcją CBCT: Carestream CS 9600 – decyzja Nr 153/2023 r. z dnia 24.03.2023 r.

• uruchamianiu pracowni rentgenowskiej

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg:

1) Decyzja Nr 298/2020 r. z dnia 06.10.2020 r.  wydana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

2) Decyzja Nr 153/2023 r. z dnia 24.03.2023 r. wydana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej
 z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii narażenia „B”. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Regularne pomiaru dozymetryczne potwierdzają, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpieczają osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywającej w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku dworca PKP, przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

 

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.